Almene forretningsbetingelser for Lendino
gældende fra 24. august 2017

Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter benævnt “Forretningsbetingelser”) for brug af Lendino A/S’ (herefter benævnt “Lendino”) platform fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for fysiske og juridiske personer, der benytter sig af tjenesterne på Lendinos platform. Forretningsbetingelserne omfatter alle sider på www.lendino.dk, herunder bl.a. siderne om privatlivspolitik, cookies, priser og frister ofte stillede spørgsmål.

Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler mellem brugerne af platformen og Lendino, og sådanne individuelle aftaler vil til enhver tid have forrang over for disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra ovenstående dato og erstatter tidligere forretningsbetingelser.

 1. Definitioner
  1. “Agent” betyder Lendino, når Lendino optræder som agent på vegne af Bidragsyderne med de beføjelser og forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser.
  2. “Bidragsyder” betyder en Platformskontohaver, der er registreret på Platformen og som er blevet godkendt af Lendino til at investere i Låneandele på Platformen. Se afsnittet Lån og Låneandele i disse Forretningsbetingelser.
  3. “Bruger” betyder en fysisk person, der benytter sig af Lendinos tjenester, enten i form af en Platformsperson eller ved at være Projektsøger på egne eller en juridisk persons vegne.
  4. “Forretningsbetingelser” betyder de almindelige forretningsbetingelser, som er beskrevet i dette dokument.
  5. “Gældsbrev” betyder det gældsbrev, der udstedes af Låntager over for Bidragsyderne og Agenten, når et Lån har opnået Tilstrækkelig Finansiering.
  6. “Hvidvaskloven” betyder reglerne i den til enhver tid gældende lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og udbytte og finansiering af terrorisme.
  7. “Kautionist” betyder en fysisk eller juridisk person, som ved underskrivelse af Gældsbrevet stiller Selvskyldnerkaution til fordel for Bidragsyderne og Agenten.
  8. “Konkursloven” betyder den til enhver tid gældende konkurslov, lov nr. 11 af 6. januar 2014 om konkurs (med senere ændringer).
  9. “Lendino” betyder Lendino A/S, CVR-nummer: 35 65 41 35.
  10. “Lån” er en datamæssig repræsentation på Platformen af et lån eller et låneforslag, der kun muligvis bliver omsat til et juridisk bindende lån. Et Lån har altid en tilknyttet Låntager og diverse andre stamdata, men kan bortset fra dette være ukomplet beskrevet hvad angår nominel værdi, opdeling i Låneandele med dertilhørende Bidragsydere, præcisering af datoer for og størrelser på afdrag, renter og gebyrer m.m. Disse detaljer bliver først føjet til Lånet, hvis og når det udstedes.
  11. “Låneandel” betyder en andel i et Lån, som en Bidragsyder har købt eller givet tilsagn om at købe gennem sin Platformskonto. Se afsnittet Lån og Låneandele i disse Forretningsbetingelser.
  12. “Lånebeløb” betyder det til enhver tid udestående lånebeløb for et Lån bestående af lånets hovedstol og påløbne men endnu ikke tilskrevne eller betalte renter og gebyrer, der skyldes til Bidragsyderne og Lendino, som specificeret i Gældsbrevet.
  13. “Lånsøger” betyder en fysisk eller en juridisk person, der har lånt eller har angivet ønske om at låne gennem Platformen uanset om denne måtte være repræsenteret af en Platformsperson eller en Platformsvirksomhed på Platformen. Se afsnittet Ansøgning om Lån i disse Forretningsbetingelser.
  14. “Låntager” betyder en Platformskontohaver, der er registreret på Platformen og som er blevet godkendt af Lendino til at optage Lån gennem Platformen.
  15. “Persondataloven” betyder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (med senere ændringer).
  16. “Platform” betyder Lendinos hjemmeside på lendino.dk og det underliggende it-system til håndtering af Brugere, Lån m.v. Se beskrivelsen i afsnittet Platformen i disse Forretningsbetingelser.
  17. “Platformskonto” betyder en konto i Lendinos system. Se beskrivelsen i afsnittet Platformskonti i disse Forretningsbetingelser.
  18. “Platformskontohaver” betyder en Platformsperson eller en Platformsvirksomhed, der er ejer af en eller flere Platformskonti på Platformen.
  19. “Platformsperson” betyder en datamæssig repræsentation af en fysisk person på Platformen. Se beskrivelsen i afsnittet Platformspersoner i disse Forretningsbetingelser.
  20. “Platformsvirksomhed” betyder en datamæssig repræsentation af en juridisk person på Platformen. Se beskrivelsen i afsnittet Platformsvirksomheder i disse Forretningsbetingelser.
  21. “Priser og Frister” betyder den særskilte oversigt over gebyrer og tidsfrister, som er gjort tilgængelig på Platformen.
  22. “Projekt” betyder Lån.
  23. “Projektejer” betyder Låntager.
  24. “Projektsøger” betyder Lånsøger.
  25. “Selvskyldnerkaution” betyder selvskyldnerkautionen som beskrevet i Gældsbrevet, som Kautionisten/Kautionisterne stiller samtidig med udstedelse af Gældsbrevet.
  26. “Tilstrækkelig Finansiering” betyder det tilfælde, hvor der for et Projekt er givet tilsagn fra Bidragsydere om køb af Låneandele med en samlet værdi, der er lig med eller overstiger den mellem Lendino og Projektejer aftalte minimumsgrænse, hvorefter Projektet kan udstedes. Minimumsgrænsen kan i dialog mellem Lendino og Låntager aftales og ændres både før og under finansiering af lånet.
  27. “Værdipapirhandelsloven” betyder lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel mv. (med senere ændringer).
 2. Udbyder af tjenesten
  1. Udbyder af Platformen er:
   Lendino A/S
   Applebys Plads 7
   1411 København K
   Danmark
   E-mail: info@lendino.dk
   CVR-nummer: 35654135
   Registreringsnummer hos Finanstilsynet: 21184
  2. Lendino har en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester i henhold til § 38 i lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 om betalingstjenester og elektroniske penge og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.
 3. Lendinos ydelse
  1. Lendino er en online låneplatform, der formidler kontakt mellem Bidragsydere og låntagere, således at Bidragsydere kan låne penge direkte til låntagere gennem Platformen.
 4. Platformen
  1. En del af Platformen er beskyttet og kan kun tilgås med angivelse af brugernavn og adgangskode. Adgangen til forskellige dele af Platformen er begrænset afhængig af, hvilken type Bruger, man er.
  2. Kun ansatte i Lendino har læse- og skriveadgang til data vedrørende Brugere, Platformspersoner og Platformsvirksomheder. Almindelige Brugere har kun adgang til data vedrørende deres egen Platformsperson og tilknyttede Platformsvirksomheder og Platformskonti.
  3. For at kunne korrigere fejl og for at kunne spore svindelsager tages der løbende backup af data på Platformen, og begivenheder på Platformen logges i en historik.
  4. Lendino kan foretage ændringer på Platformen og i Lendinos services uden notits og ansvar.
  5. Lendino har ret til at bestemme, hvem der kan bruge Platformen. Lendino kan lukke konti og afvise at udbyde services.
 5. Platformspersoner
  1. For at kunne tilgå og benytte tjenesterne på Platformen på egne vegne eller på vegne af en Platformsvirksomhed, herunder låne, udlåne eller få adgang til at låne eller udlåne på Platformen, skal en fysisk person altid registreres som en Platformsperson, uanset om den fysiske person handler på egne vegne eller på vegne af en juridisk person.
  2. Platformspersoner skal godkendes af Lendino for at få fuld adgang til Lendinos tjeneste.
  3. Den fysiske person skal være fyldt 18 år, have dansk CPR-nummer og kunne validere dette med NemID eller ved indsendelse af kopi af pas, kørekort eller anden billedlegitimation samt af sundhedskort eller lignende identifikation. Den fysiske person skal indgive navn, adresse og CPR-nummer til Lendino for at bliver godkendt og giver dermed samtykke til at Lendino må opbevare og behandle disse informationer.
  4. Såfremt Platformspersonen ønsker at kunne handle på en Platformsvirksomheds vegne, skal Platformsvirksomheden særskilt oprettes og godkendes af Lendino. Se afsnittet Platformsvirksomheder i disse Forretningsbetingelser.
  5. Alle Platformspersoner har et brugernavn (f.eks. en e-mailadresse) og en adgangskode, som giver adgang til Platformen og mulighed for at læse, ændre og råde over data om Platformspersonen samt evt. tilknyttede Platformsvirksomheder og Platformskonti, som Platformspersonen har råderet over.
  6. Brugernavn og adgangskode er strengt personlige og må ikke overdrages til tredjemand. Brugernavn og adgangskode skal opbevares sikkert. I tilfælde af mistanke om misbrug af brugernavn og adgangskode for en Platformsperson skal Lendino straks underrettes herom. Såfremt en Bruger undlader straks at underrette Lendino herom, vil Brugeren være ansvarlig for uautoriseret brug af oplysningerne.
  7. En Platformsperson er altid en Bruger i den definition, der benyttes i disse Forretningsbetingelser. Det er dog muligt at være Bruger af visse af Lendinos tjenester, herunder at ansøge om Lån, uden at være registreret som Platformsperson.
 6. Platformsvirksomheder
  1. For at kunne tilgå og benytte tjenesterne på Platformen skal en juridisk person registreres som en Platformsvirksomhed.
  2. En Platformsvirksomhed er en datamæssig repræsentation på Platformen af en juridisk person.
  3. Platformsvirksomheder skal godkendes af Lendino.
  4. En Platformsvirksomhed skal altid være tilknyttet en eller flere Platformspersoner, som kan handle på dens vegne.
  5. For godkendelse af Platformsvirksomhed skal følgende oplysninger om den juridiske person indgives til Lendino: Navn, adresse og CVR-nummer eller lignende identifikation såfremt den pågældende juridiske person ikke har et CVR-nummer. Endvidere skal Lendino oplyses om den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur ved at indgive oplysninger om den juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen samt tegningsreglerne. Til brug for Lendinos kontrol med disse oplysninger kan yderligere dokumentation være påkrævet. I visse tilfælde kan Lendino selv indhente visse oplysninger, evt. med fuldmagt. Ved registreringen af Platformsvirksomheden giver Brugeren samtykke til at Lendino må opbevare og behandle disse informationer om den bagvedliggende juridiske person.
 7. Platformskonti
  1. En Platformskonto tilhører højst én Platformskontohaver. Hvis en Platformskonto tilhører en Platformsvirksomhed, er det udelukkende de til Platformsvirksomheden knyttede Platformspersoner, der har råderet over Platformskontoen.
  2. Alle Platformskonti repræsenteres af en samlekonto hos et anerkendt dansk pengeinstitut. Der er således ikke oprettet en underliggende bankkonto for hver enkelt Platformskonto.
  3. Til enhver Platformskonto registreres kontonummeret på en tilhørende bankkonto i et dansk pengeinstitut. Dette bankkontonummer angives af en Platformsperson med råderet over Platformskontoen. Bankkontoen skal tilhøre den Platformsperson eller Platformsvirksomhed, som Platformskontohaveren repræsenterer. Indestående på en Platformskonto kan kun udbetales til den tilhørende bankkonto.
  4. Alle køb af Låneandele, udbetalinger af Lån og betalinger af afdrag, renter og gebyrer foregår internt mellem Platformskonti tilhørende Bidragsydere, Projektejere og Lendino. Der foretages ikke overførsler på den underliggende samlekonto i disse tilfælde. Kun ved betalinger ind eller ud af Platformen foretages overførsler mellem den underliggende samlekonto og de til Platformskontiene knyttede bankkonti.
  5. Indeståendet på en Platformskonto kan opdeles i to:
   • Frie midler, som er penge, der kan rådes over her og nu.
   • Låste midler, som er penge, der ikke p.t. kan rådes over, eftersom de er bundet af tilsagn om f.eks. køb af en Låneandel eller et ønske om at trække pengene ud af Platformen ved en bankoverførsel.
  6. Det er muligt at indsætte penge på en Platformskonto med betalingskort eller ved bankoverførsel. Indsatte penge vil blive registreret som frie midler, når betalingen er er blevet registeret i Lendinos system. Det er muligt at hæve alle eller en del af de frie midler ved en bankoverførsel. Ved anmodning om dette bliver det pågældende beløb på Platformskontoen med det samme låst, og når udbetalingen er gennemført vil pengene forsvinde fra Platformskontoen. Brugere accepterer, at der kan være restriktioner på hvilke betalingskort og hvilke typer bankkonti, der kan benyttes til ind- og udbetalinger. Brugere accepterer også, at det kan tage et antal dage, som angivet i Priser og Frister, før en bankoverførsel registreres i eller udføres af Platformen. Brugere accepterer desuden, at de til enhver tid angivne instrukser på Platformen skal følges.
  7. Alle Platformspersoner har til enhver tid adgang til relevante informationer om den eller de Platformskonti, de har råderet over, herunder disses nuværende indestående og opdeling i frie og låste midler.
  8. En Platformskontohaver har til enhver tid ret til at få overført frie midler på sin Platformskonto til den til Platformskontoen knyttede bankkonto.
  9. En Platformskonto er ikke en indlånskonto, og frie midler bør derfor ikke stå ubenyttede på Platformskontoen i længere tid. Såfremt frie midler står ubenyttede, kan Platformskontohaveren modtage en anmodning fra Lendino om enten at benytte midlerne til køb af Låneandele eller at tilbageføre beløbet til den tilhørende bankkonto.
 8. Opsigelse
  1. En Bruger kan til enhver tid opsige sin Platformsperson, forudsat at Platformspersonen ikke som den eneste har råderet over Platformskonti, der deltager i ikke-afsluttede Lån eller har låste midler. Ved opsigelse ophører Brugerens adgang til Platformen.
  2. Ved opsigelse af en Platformsperson opsiges tillige tilhørende Platformsvirksomheder og Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet.
  3. Ved opsigelse af en Platformsperson overføres frie midler på Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet, til Platformskontoens tilhørende bankkonto.
 9. Lån og Låneandele
  1. Lendino og Projektejer aftaler et minimum og et maksimum for den ønskede nominelle værdi for et Projekt. Der vil kun blive solgt Låneandele så længe deres samlede værdi ikke overstiger maksimum, og Projektets nominelle værdi vil kun blive udbetalt til Projektejer, såfremt der opnås Tilstrækkelig Finansiering.
 10. Ansøgning om Lån
  1. En juridisk person kan ansøge om at låne gennem Lendino og betegnes derved Lånsøger. I behandlingen af ansøgningen indgives til Lendino oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er relevante for kreditvurdering og sikkerhedsstillelse, på samme vis som hvis Platformspersoner og/eller Platformsvirksomheder for disse skulle registreres og godkendes, dog uden at dette nødvendigvis sker. Se afsnittene Platformspersoner og Platformsvirksomheder i disse Forretningsbetingelser.
  2. Før et Lån bliver udbudt til Brugere af Platformen bliver Lånsøgeren kreditvurderet af Lendino. I den forbindelse foretages en vurdering af Lånsøgerens interne forhold, herunder evt. ejerstruktur, strategi, ledelse og bestyrelse, samt af Lånets formål og relevante markedsforhold, hvilket blandt andet kan omfatte en vurdering af evt. produkter, kunder, forretningsmodel, leverandører og konkurrenter.
  3. På baggrund af kreditvurderingen tager Lendino stilling til, hvorvidt Lånet kan godkendes til Platformen. Lånsøger har intet krav på at få sit Lån godkendt eller på at blive kompenseret, hvis det ikke bliver godkendt. Uanset om Lånet bliver godkendt eller ej, kan Låntager blive pålagt gebyrer til at dække udgifter i forbindelse med Lendinos kreditvurdering og sikring af Lånet, f.eks. udgifter til tinglysning, indhentning af oplysninger, forberedelse og behandling af dokumenter m.m. Såfremt Lånsøgeren trækker sin ansøgning tilbage inden Lånet udbydes på Platformen, kan Lånsøgeren blive pålagt at betale de gebyrer, der ville være blevet pålagt i forbindelse med udstedelsen af Lånet.
  4. For at kunne låne skal relevante fysiske og juridiske personer registreres og godkendes som Platformspersoner og Platformsvirksomheder, hvilket Lånsøger samtykker ved indsendelse af sin låneansøgning. Når et Lån er blevet godkendt, og de nødvendige registreringer og godkendelser er foretaget, oprettes et Lån på Platformen, og Lånsøgers tilhørende Platformsperson eller en Platformsvirksomhed bliver Låntager for dette lån.
 11. Gældsbrev og Sikkerhedsstillelse
  1. Før et Lån udbydes på Platformen, underskriver Låntageren et Gældsbrev, som udstedes til fordel for alle Bidragsydere, der efter Lånets finansiering, og såfremt det har opnået Tilstrækkelig Finansiering, har en eller flere Låneandele i Lånet. Ligeledes er eventuelle Kautionister forpligtede til ved underskrift på Gældsbrevet at stille Selvskyldnerkaution for Låntagers forpligtelser over for Bidragsyderne og Lendino som agent. Selvskyldnerkautionen skal tjene som sikkerhed for ethvert krav, som Bidragsyderne og Agenten har eller måtte få mod Låntager i henhold til Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.
  2. Lendino kan stille krav om, at Lånsøgere, såfremt deres Lån opnår Tilstrækkelig Finansiering, skal stille sikkerhed i form af en eller flere Selvskyldnerkautioner eller ved pant i en eller flere af Lånsøgerenes aktiver. I dette tilfælde vil Lendino på vegne af Bidragsyderne i Lånet og som Agent for disse indgå særskilt skriftlig aftale herom med Lånsøger, samt sikre at de fornødne sikringsakter bliver iagttaget. Lånsøger afholder de yderligere omkostninger, der er forbundet med indgåelse af en pantsætningsaftale, herunder eventuelle tinglysningsafgifter, advokatomkostninger m.m. Ved at underskrive Gældsbrevet for et Lån accepterer Lånsøgeren dette. Ved at underskrive Gældsbrevet accepterer evt. Kautionister at stille Selvskyldnerkaution i henhold til Gældsbrevet.
 12. Præsentation af projekter på Platformen
  1. Projektsøgere accepterer, at oplysninger om dem, herunder oplysninger vedrørende projektets formål, bliver gjort tilgængelige for Brugerne på Platformen, medmindre andet er aftalt.
  2. Grundlæggende oplysninger om et Projekt bliver så vidt muligt gjort tilgængelige for Brugerne på Platformen under udbudsperioden. Det er dog ikke alle oplysninger om et Lån, der er kendte før finansieringsperioden ophører, herunder dets nominelle værdi, dets opdeling i Låneandele, dets Bidragsydere, datoer for betalinger af afdrag, renter og ydelser m.m.
  3. Såfremt en Projektsøger ønsker, at en eller flere oplysninger vedrørende Projektsøgerens forhold ikke skal gøres tilgængelige for Brugerne på Platformen, kan Projektsøgeren indgå særskilt skriftlig aftale herom med Lendino.
  4. Projektsøgere kan indgå særskilt aftale om at være anonym, således at oplysninger om Projektsøgerens identitet ikke bliver tilgængelige for Brugerne. Oplysninger om Projektsøgerens identitet vil i dette tilfælde alene blive gjort tilgængelige såfremt Projektet opnår Tilstrækkelig Finansiering og da kun for de Bidragsydere, som har investeret i Projektet.
  5. Projektsøgere kan tillige indgå særskilt aftale om at deres Projekt som udgangspunkt holdes skjult for Brugere og kun er tilgængeligt for Brugere, der kender den rette URL. Dette gør det muligt kun at udbyde Projektet til en særligt udvalgt delmængde af Brugere på Platformen. Lendino tager intet ansvar for at denne URL ikke deles med uvedkommende Brugere og kan således ikke garantere hvilke Brugere, der får adgang til Projektet.
  6. Bidragsydere accepterer, at det ikke er alle oplysninger om et Projekt og en Projektsøger, der gøres tilgængelige på Platformen, herunder oplysninger, der kan være relevante i forbindelse med kreditvurdering. Det er således Bidragsydernes eget ansvar at indhente yderligere information til brug for deres egen vurdering af risikoen ved investering i et Projekt. Lendino har ikke oplysningspligt hvad angår information om et Projekt, Projektejer eller de forhold, der ligger til grund for Lendinos kreditvurdering af Projektet.
  7. Projektsøger accepterer, at der ved publicering af Projektet kan være gebyrer som angivet i Priser og Frister eller i særskilt aftale herom.
  8. Projektsøger står inde for informationer og holdninger, som der gives udtryk for i projektmateriale. Lendino står ikke inde for informationer og holdninger, som der gives udtryk for i projektmateriale.
  9. Lendino har ret til afvise, afbryde, fjerne eller suspendere et Projekt til enhver tid uden begrundelse.
 13. Finansiering af projekter
  1. I løbet af finansieringsperioden for et Projekt udbydes Låneandele til Bidragsydere på Platformen.
  2. Bidragsydere, som via deres Platformskonto ønsker at købe en eller flere Låneandele, afgiver et bindende tilsagn herom til Lendino. Tilsagnet vil være bindende indtil det afgøres, om at Projektet opnår Tilstrækkelig Finansiering. Samtidig med afgivelse af det bindende tilsagn om køb af Låneandele, accepterer Bidragsyderen disse Forretningsbetingelser.
  3. Bidragsydere accepterer, at tilsagn om køb af Låneandele er bindende og ikke kan trækkes tilbage. Bidragsydere accepterer ligeledes, at deres personlige informationer ved køb af Låneandele vil blive videregivet til Projektejer.
  4. Lendino har ret til at afvise en investering i et Projekt til enhver tid uden begrundelse.
  5. Når finansieringsperioden ophører eller når den samlede værdi af solgte Låneandele er lig med den maksimale nominelle værdi for Projektet, lukkes der for muligheden for at Bidragsydere kan investere mere i Projektet. Bidragsydere accepterer, at de ikke har ret til at investere i et Projekt og at Låneandelene kan blive udsolgt eller kun være til salg i en begrænset periode.
  6. Lendino har ret men ikke pligt til at forlænge finansieringsperioden for Projekter uden indhentelse af Bidragsydernes samtykke.
  7. Når et Projekt er udbudt til Brugere på Platformen, er det som udgangspunkt ikke længere muligt for Projektsøger at tilbagetrække sin ansøgning.
  8. I særlige tilfælde kan Lendino acceptere, at et Lån førtidsindfries. I dette tilfælde er Lånsøgeren forpligtet til at følge proceduren for førtidsindfrielse, jvf. afsnittet Førtidsindfrielse af Lån i disse Forretningsbetingelser, herunder at betale Lendino og Bidragsydere, der har givet tilsagn om køb af Låneandele, de påkrævede gebyrer og renter som følger af denne procedure.
  9. Projektsøger accepterer, at der kan være gebyrer forbundet ved tilbagetrækning af et projekt som angivet i Priser og Frister eller i særskilt aftale herom.
 14. Automatisk investering i Lån
  1. Lendino tilbyder Bidragsydere at lade en eller flere investeringsagenter investere automatisk på deres vegne i Lån, der udbydes på platformen.
  2. Bidragsyderen vælger selv en række kriterier for de Lån, som investeringsagenten skal investere i, og definerer samtidig et maksimalt beløb som den pågældende investeringsagent kan investere i hvert sådant Lån. Bortset fra disse kriterier og dette maksimale investeringsbeløb har Bidragsyderen ingen indflydelse på, hvilke Lån investeringsagenten investerer i.
  3. En investeringsagent handler under de samme begrænsninger som den Bidragsyder, den repræsenterer, og kan således ikke investere flere penge end der er til rådighed som frie midler på den tilhørende Platformskonto, ligesom den heller ikke kan investere i Lån, hvor der ikke længere udbydes Låneandele, jvf. afsnittet Finansiering af projekter i disse Forretningsbetingelser.
  4. Investeringsagenter handler uafhængigt af hinanden, og har en Bidragsyder defineret flere investeringsagenter vil den enes investeringer således ikke begrænse den andens, bortset fra de begrænsninger, der naturligt opstår som følge af at Låneandele bliver solgt og de frie midler på den tilhørende Platformskonto bliver opbrugt.
  5. Ved oprettelse og aktivering af en investeringsagent accepterer Bidragsyderen, at investeringsagenten investerer på Bidragsyderens vegne, og at investeringsagentens tilsagn om investering på Bidragsyderens vegne er lige så bindende som hvis Bidragsyderen manuelt havde givet tilsagnet, jvf. afsnittet Finansiering af projekter i disse Forretningsbetingelser. En investeringsagent kan til enhver tid deaktiveres, hvorefter den holder op med at foretage investeringer. Allerede afgivne tilsagn om investeringer fra investeringsagenten er dog fortsat bindende.
  6. Bidragsyderen accepterer ligeledes, at en investeringsagent pga. naturlige begrænsninger ikke i alle tilfælde vil være i stand til at investere på Bidragsyderens vegne, og at investeringsagenten i nogle tilfælde kun vil kunne investere et mindre beløb end det angivne maksimumbeløb for investeringsagenten.
 15. Udstedelse af Projekter
  1. Såfremt et Projekt ikke opnår Tilstrækkelig Finansiering i løbet af finansieringsperioden, vil det ikke længere blive udbudt på Platformen, og Bidragsydernes tilsagn om at købe Låneandele ophører, hvormed de tilsvarende beløb går fra at være låste midler til frie midler på Bidragsydernes Platformskonti.
  2. Et Projekt kan udstedes, såfremt det ved finansieringsperiodens udløb har opnået Tilstrækkelig Finansiering. I tillæg hertil gælder det for Lån, at Gældsbrevet og evt. andre dokumenter, f.eks. i forbindelse med pantsætning, også skal underskrives. Et Lån udstedes ikke medmindre alle dokumenter er behørigt underskrevet af alle relevante parter.
  3. Når et Projekt udstedes, overføres de låste beløb for hver Låneandel fra de pågældende Bidragsyderes Platformskonto til Projektejers Platformskonto, hvor de vil fremgå som frie midler. Det står herefter Projektejer frit for at overføre pengene til den til Platformskontoen knyttede bankkonto.
  4. Lendino er udpeget som Agent af Bidragsyderne, og Lendino har derved de rettigheder og forpligtelser, som følger af afsnittet Udpegning af Lendino som agent i disse Forretningsbetingelser.
 16. Erklæringer og garantier for Lån
  1. I forbindelse med indgåelse af Gældsbrevet og accepten af disse Forretningsbetingelser i forbindelse med et Lån, indestår og garanterer Låntager og Kautionisterne herved følgende over for Bidragsyderne og Agenten:
   1. At Låntager er en gyldig stiftet virksomhed i henhold til dansk ret.
   2. At Låntager har de fornødne tilladelser, licenser, godkendelser eller autorisationer af enhver art, der eventuelt måtte være påkrævet for at udøve dets hverv.
   3. At de forpligtelser, som Låntager og Kautionisterne påtager sig i henhold til disse Forretningsbetingelser og Gældsbrevet er gyldige og bindende for Låntager og Kautionisterne.
   4. At alle informationer og oplysninger, som er afgivet over for Lendino i forbindelse med låneansøgningen, er korrekte.
   5. At alle årsrapporter, halvårsrapporter og andre regnskabsmæssige oplysninger, som er indgivet til Lendino i forbindelse med låneansøgningen, er korrekte og retvisende samt udarbejdet i overensstemmelse med dansk rets regler herom.
   6. At Låntager og/eller Kautionisterne ikke har andre økonomiske forpligtelser eller i øvrigt har påført deres kreditorer tab ud over dem, som Låntager og Kautionisten har oplyst i forbindelse med låneansøgningen.
   7. At Låntager og/eller Kautionisterne bekræfter at have oplyst Agenten korrekt om samtlige låneforpligtelser, kautionsforpligtelser og andre garantiforpligtelser, som påhviler Låntager og Kautionisterne i forbindelse med Agentens vurdering af Låntagers låneansøgning.
   8. At den bankkonto, som er knyttet til Låntagers Platformskonto og anvendes til brug for udbetaling af Lånet, tilhører Låntager.
   9. At hverken Låntager eller Kautionisterne er part i nogen form for retssager eller søgsmål, igangværende eller truende, der, individuelt eller samlet set, kan forventes at forårsage en væsentlig negativ ændring på Låntagers eller Kautionisternes overholdelse af forpligtelserne i henhold til Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.
  2. De ovenstående erklæringer og forpligtelser skal være opfyldt i hele Gældsbrevets løbetid.
 17. Afdrag, renter og gebyrer for Lån
  1. Bidragsydere betaler ikke omkostninger eller gebyrer for at deltage i finansieringen af Lån.
  2. Låntager betaler i forbindelse med udbetalingen af et Lån et gebyr til Lendino. I tillæg hertil betaler Låntager et gebyr til Lendino i forbindelse med hver ydelsesbetaling. Låntager kan desuden pålægges yderligere gebyrer, som betales til Lendino, i forbindelse med tinglysning eller ved særlige ønsker om anonymitet, forlængelse af finansieringsperiode, hjælp til udarbejdelse af tekster og billeder m.m. Størrelsen på disse gebyrer sker i henhold til særskilt aftale herom med Lendino, herunder bl.a. Gældsbrevet og Priser og Frister.
  3. Når betalingsplanen for et Lån er blevet fastlagt, vil deltagende Bidragsydere på Platformen kunne se datoer, størrelser og status for afdrag og renter for Lånet. Datoer og størrelser på afdrag, renter og gebyrer til Lendino vil fremgå af Gældsbrevet.
  4. Låntager accepterer at indbetale afdrag, renter og gebyrer i henhold til Gældsbrevet. Alle ydelser skal indbetales til Låntagers Platformskonto, hvorfra afdrag, renter og gebyrer hæves og fordeles til bidragsydernes Platformskonti og Lendino. Låntager accepterer, at fast indbetaling af ydelser til Låntagers Platformskonto skal ske ved brug af en af Lendino valgt betalingsservice og at der kan være yderligere gebyrer forbundet hermed.
  5. Renten på Lånet skal beregnes fra tidspunktet for finansieringsperiodens udløb. Renteberegningen baseres på den kalenderkonvention, der er angivet i Priser og Frister..
  6. Bidragsydere accepterer, at betalinger, som de modtager i henhold til Gældsbrevet, indbetales af Låntager til Lendino til indsættelse på Låntagers Platformskonto, hvorfra de videredistribueres og fordeles til Bidragsydernes Platformskonti i henhold til Gældsbrevet og pro rata i forhold til Bidragsyderens respektive Låneandele. Hver enkelt Bidragsyder kan herefter vælge at overføre pengene fra den pågældende Platformskonto til den tilhørende bankkonto eller lade pengene stå på Platformskontoen med henblik på køb af nye Låneandele.
  7. Bidragsydere accepterer tillige, at såfremt en Låntager kun indbetaler en del af den påkrævede ydelsesbetaling bestående af afdrag, renter og gebyrer, vil pengene blive anvendt til at afvikle mest forsinkede afdrag, renter og gebyrer i den rækkefølge. Låntager accepterer, at dette kan medføre opkrævning af yderligere morarenter og gebyrer grundet den forsinkede betaling.
 18. Førtidsindfrielse af Lån
  1. Låntager har mulighed for at førtidsindfri et Lån med et forudgående skriftligt varsel på det antal dage, der er angivet i Priser og Frister. Ved førtidsindfrielse skal Låntager tilbagebetale Lånebeløbet, som inkluderer Lånets restgæld, samt renter og gebyrer for indeværende måned.
  2. Lånebeløbet kan alene med frigørende virkning indbetales til Lendino, som herefter videredistribuerer og fordeler det indbetalte Lånebeløb til Bidragsyderne i henhold til Gældsbrevet og pro rata i forhold til Bidragsydernes respektive Låneandele.
  3. Bidragsyderne accepterer, at de i tilfælde af at Låntager førtidsindfrier Lånet modtager et beløb svarende til deres respektive Låneandele i henhold til restgæld og påløbne renter for indeværende og næste måned på tidspunktet for førtidsindfrielsen. Andre omkostninger, som Låntager pålægges i forbindelse med førtidsindfrielsen, tilfalder Lendino.
 19. Udpegning af Lendino som agent
  1. Bidragsydere og Låntager i et Lån accepterer, at Lendino er udpeget som Agent for Bidragsyderne. Agenten varetager derved på vegne af Bidragsyderne i et Lån følgende opgaver:
   1. Agenten modtager alle betalinger af renter, gebyrer og afdrag, som Låntager er forpligtet til at betale i henhold til Gældsbrevet. Agenten videredistribuerer og fordeler alle betalinger af renter og afdrag i henhold til Gældsbrevet på Bidragsydernes Platformskonti.
   2. Agenten indhenter oplysninger om Låntageren, som Agenten måtte anse for relevante i forhold til Låntagers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet.
   3. I tilfælde af Låntagers misligholdelse af Gældsbrevet i henhold til afsnittet Gældsbrev og Sikkerhedsstillelse i disse Forretningsbetingelser, er Agenten på vegne af Bidragsyderne berettiget til at ophæve Gældsbrevet og på vegne af Bidragsyderne at tvangsfuldbyrde ethvert krav, som Bidragsyderne har mod Låntager i henhold til Gældsbrevet og Forretningsbetingelserne.
   4. Såfremt Låntager misligholder sine forpligtelser i henhold til afsnittet Misligholdelse i disse Forretningsbetingelser, er Agenten forpligtet til at orientere Bidragsyderne herom. Dette kan ske ved på Platformen at gøre tydeligt opmærksom på dette.
  2. Bortset fra konstatering af, om forfaldne beløb er betalt eller ej, er Agenten imidlertid ikke forpligtet til at foretage særskilte undersøgelser eller andet med henblik på at overvåge, om Låntager overholder vilkårene i Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser.
 20. Låntagers oplysningsforpligtelser
  1. Låntager forpligter sig til på anfordring i hele Gældsbrevets løbetid at fremsende følgende:
   1. Låntagers årsrapport så snart denne foreligger og senest det antal dage efter regnskabsårets afslutning som er angivet i Priser og Frister.
   2. Låntagers kvartalsrapporter (indeholdende resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse) senest det antal dage efter det enkelte kvartals udløb som er angivet i Priser og Frister.
  2. Låntager er endvidere forpligtet til straks og uden ugrundet ophold i hele Gældsbrevets løbetid at holde Lendino skriftligt underrettet om følgende forhold:
   1. Ændring af Låntagers eller en Kautionists adresse.
   2. Gennemførelse af beslutninger, der kan have betydning for Låntagers overholdelse af Gældsbrevet.
   3. Forhold som kan medføre en væsentlig ændring i Låntagers økonomiske forhold eller virksomhedsdrift, herunder oplysninger om retssager mod Låntager af væsentlig betydning for dennes virksomhed.
   4. Væsentlige krav mod Låntager fra skattemyndighederne eller andre offentlige instanser, som kan have betydning for Låntagers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser.
  3. Låntager skal til Lendino indgive oplysninger, herunder anden relevant regnskabsmateriale vedrørende Låntagers finansielle situation, virksomhedsdrift samt andre oplysninger, som kan have betydning for Låntagers overholdelse af Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.
  4. Indgiver Låntager ikke informationer som anført, forbeholder Lendino sig ret til at opsige lånet.
 21. Misligholdelse
  1. I tilfælde af at en Bruger ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser, er Lendino berettiget til straks at ekskludere Brugeren fra Lendinos tjenester, herunder fra Platformen såfremt Brugeren er registreret som Platformsperson. I sidstnævnte tilfælde vil frie midler på Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet, blive udbetalt.
  2. I tilfælde af at en Projektsøger ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser, er Lendino berettiget til at fjerne ansøgningen fra Platformen og ekskludere Projektsøgeren fra Platformen.
  3. I tilfælde af at en Låntager misligholder sine forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser eller Gældsbrevet, er Lendino berettiget til at kræve, at Lånet (inklusive samtlige til Lånebeløbet påløbne og tilskrevne renter og gebyrer) forfalder øjeblikkeligt til fuld og endelig indfrielse. Lendino og Bidragsyderne er berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab i anledning af Låntagers misligholdelse af Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser.
  4. For Lån foreligger der navnlig misligholdelse, der berettiger Agenten til at kræve indfrielse, såfremt:
   1. Låntager ikke betaler renter eller afdrag på Lånet eller gebyrer til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for Bidragsyderne, og sådanne manglende betalinger efter skriftligt påkrav herom ikke er afhjulpet senest efter det antal dage, der er angivet i Priser og Frister,
   2. Låntager undlader rettidig opfyldelse af eller handler i strid med øvrige forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser,
   3. Låntager standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller imod Låntager, eller der er indledt forhandlinger med Låntagers kreditorer med henblik på rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende,
   4. Låntager ophører ved fusion med et andet selskab,
   5. det på grundlag af et skøn over Låntagers forhold må anses for overvejende sandsynligt, at Låntager vil blive ude af stand til at opfylde sine forpligtelser efter Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser,
   6. Låntager og/eller Kautionisterne har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger over for Lendino i forbindelse med låneansøgningen eller under låneforholdet,
   7. Kautionisterne udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest, går konkurs, tager fast ophold i udlandet eller afgår ved døden,
   8. Låntager uden Agentens forudgående samtykke udbetaler ekstraordinært udbytte og/eller lønninger til kapitalejerne, som forringer Låntagers økonomiske stilling,
   9. Kautionisterne ophører med at være direkte eller indirekte ejere af majoriteten af kapitalandelene i Låntager uden Lendinos forudgående skriftlige samtykke,
   10. virksomhedsformen ændres uden Agentens forudgående samtykke, eller
   11. der sker en væsentlig ændring af Låntagers hovedhverv, eller Låntager på anden vis væsentligt afviger fra den virksomhedsbeskrivelse, som Låntager har indgivet til Lendino i forbindelse med låneansøgningen.
  5. Låntager skal skadesløsholde Bidragsyderne og Agenten på anfordring for alle omkostninger, ethvert ansvar og tab (herunder blandt andet juridiske omkostninger og tab af fortjeneste) i forbindelse med misligholdelsestilfælde.
 22. Tvangsfuldbyrdelse af Lån
  1. Såfremt Låntager ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser, anses Låntager for at være i misligholdelse.
  2. I tilfælde af betalingsmisligholdelse vil Agenten sende en rykkerskrivelse til Låntager med henblik på, at det manglende afdrag bliver betalt inden et antal dage som beskrevet i Priser og Frister.
  3. Såfremt Låntager efter modtagelsen af Agentens rykkerskrivelse ikke betaler det skyldige inden betalingsfristen, vil hele Lånet inklusive samtlige til Lånebeløbet påløbne og tilskrevne renter og gebyrer forfalde øjeblikkeligt til fuld indfrielse. Agenten vil herefter ud fra en konkret vurdering af Låntagers økonomi, Lånets størrelse og omstændighederne i øvrigt, vurdere, hvorvidt inddrivelsen af Lånebeløbet bør overdrages til et inkassofirma eller til Agentens advokat, som herefter vil sende en påkravsskrivelse i henhold til § 10 i lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. september 2014 (med senere ændringer) om inkassovirksomhed.
  4. Agenten har bemyndigelse til at indgå en ændret afviklingsordning, videresælge lån, frigive kautionister ved delvis indfrielse, ændre pantsikkerheder, indgå akkord samt bevilge henstand, såfremt Agenten skønner, at dette vil være mest hensigtsmæssigt for Bidragsyderne.
  5. Alle påløbne omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af Lånet vil i videst muligt omfang blive pålagt Låntager. Ethvert beløb, som Agenten modtager eller får tilkendt ved tvangsinddrivelse af Lånet, skal anvendes til betaling af påløbne inddrivelsesomkostninger, gebyrer, renter og hovedstol i den nævnte rækkefølge.
  6. Agenten vil i tilfælde af misligholdelse orientere Bidragsyderne herom. Orienteringen om Låntagers misligholdelse vil fremgå af Lendinos beskrivelse af Lånet på Platformen, hvortil alle Bidragsydere med Låneandele i Lånet har adgang. I tilfælde af, at inddrivelsen af Lånebeløbet overgives til inkasso eller advokat, eller såfremt Lendino indgår en ny afviklingsaftale med Låntager, holder Lendino Bidragsyderne løbende orienteret om processen på Platformen. Det er Bidragsydernes eget ansvar at orientere sig om et Låns status ved at logge ind på Platformen.
  7. Bidragsyderne frafalder retten til at inddrive Lånet på egne vegne.
  8. Agenten er berettiget, men ikke forpligtet, til på vegne af Bidragsyderne at indgive konkursbegæring mod en Låntager, såfremt dette efter Agentens skøn vil være i Bidragsydernes interesse. Beslutningen om at indgive konkursbegæring tilkommer alene Agenten. I forbindelse med indgivelse af konkursbegæring mod en Låntager stiller Lendino på vegne af Bidragsyderne sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen i henhold til Konkurslovens § 27.
 23. Efter ophør af Projekter
  1. Når alle tilbagebetalinger, renter og gebyrer, herunder evt. morarenter og inkassogebyrer, for et Lån er blevet betalt, kan Projektet anses som afsluttet. Projektejer accepterer, at Lendino på dette tidspunkt må offentliggøre oplysninger om Projektejer og Projektet med henblik på markedsføring.
 24. Ophavsrettigheder
  1. Brugere af Lendino må ikke anvende materiale, der krænker tredjeparts ophavsrettigheder.
  2. Brud på ophavsrettigheder giver Lendino ret til at lukke Projekter omgående og refundere det indsamlede beløb.
  3. Brugere ejer det materiale, de uploader til et Projekt. Lendino har dog ret til redigere i det materiale, der uploades, samt bruge det i en markedsføringsmæssig sammenhæng.
  4. Hvis det opdages, at der anvendes forfalsket materiale, giver det Lendino ret til at lukke et Projekt omgående og refundere det indsamlede beløb til Bidragsyderne.
 25. Personfølsomme oplysninger
  1. Brugere giver samtykke til, at Lendino til brug for oprettelse af min profil registrerer mine indtastede oplysninger, herunder e-mail-adresse, navn, adresse og CPR-nummer. Oplysningerne opbevares i Lendinos interne administrationssystemer indtil Brugerens profil slettes. Visse oplysninger kan dog opbevares i længere tid, hvis lovgivningen stiller krav herom.
  2. Lendino registrerer desuden løbende oplysninger om de projekter, som Brugere deltager i. Dette sker med henblik på Lendinos administration af betalinger m.v. Oplysningerne om deltagelse i projekterne opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til Lendinos administration af Projekterne.
  3. Alle oplysninger afgivet og indsamlet i forbindelse med registrering og evt. godkendelse af Brugere, Platformspersoner, Platformsvirksomheder og Platformskonti opbevares internt i Lendinos systemer samt i diverse underleverandørers systemer. Alle underleverandører lever op til gældende lovgivning om opbevaring af persondata.
  4. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, der er indgivet til Lendino i forbindelse med ansøgning om Lån, registrering eller godkendelse, skal Lendino straks orienteres herom.
  5. I tilfælde af Låntagers misligholdelse af Gældsbrevet eller Forretningsbetingelserne for Lendino, er Lendino berettiget til at indberette Låntager samt Kautionisten/Kautionisterne til kreditoplysningsbureauer
  6. Lendino er underlagt Hvidvaskloven. Derfor indhenter og behandler Lendino en række personfølsomme oplysninger om fysiske og juridiske personer blandt andet i forbindelse med verificering af disses identitet, reelle ejere, kontrolstruktur m.m.
  7. Lendino behandler løbende personfølsomme oplysninger i forbindelse med låneansøgninger uden at de involverede fysiske og juridiske personer nødvendigvis er registreret på Platformen.
  8. Alle Brugere afgiver i forbindelse med brugen af Lendinos tjenester udtrykkeligt samtykke til, at Lendino behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger. Dette kan omfatte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingskortoplysninger og information om sundhedskort, kørekort, pas eller andre kort til identifikation. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Lendino, dog undtagen de oplysninger som Lendino har indsamlet i henhold til Hvidvaskloven eller i forbindelse med Brugerens rolle som Projektejer, Bidragsyder eller kautionist for et Lån.
  9. Behandling af personfølsomme oplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Persondataloven.
  10. Brugere har til enhver tid ret til at modtage meddelelse om, hvilke oplysninger Lendino besidder og behandler om dem i overensstemmelse med reglerne herom i Persondataloven.
  11. Brugere kan ved opsigelse bede om at få sin profil slettet, og Lendino vil gøre dette såfremt det er muligt, hvilket kræver at Brugeren ikke er involveret i igangværende Projekter på Platformen eller har låste eller frie midler på sin Platformskonto. Dog vil Lendino fortsat opbevare historik og backups som beskrevet i afsnittet Platformen i disse Forretningsbetingelser.
  12. Lendino indsamler og behandler løbende oplysninger om Brugere til markedsføring samt til at udføre undersøgelser og analyser om Brugernes adfærd på siden.
  13. Lendino videregiver ikke oplysninger om Brugere til tredjepart til brug for markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af tredjepart i dette øjemed medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.
 26. Ansvarsfraskrivelse
  1. Brugere bekræfter, at de er og vil vedblive at være ansvarlige for selv at foretage vurdering og undersøgelse af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteterne på Lendino, herunder at ansøge om Lån, oprette en Platformsperson, Platformsvirksomhed eller Platformskonto, indsætte penge på en Platformskonto, købe eller give tilsagn om at købe Låneandele, underskrive et Gældsbrev og acceptere disse Forretningsbetingelser.
  2. Projektejere bekræfter, at de er og vil blive ved med at være ansvarlige for at foretage egen vurdering og undersøgelser af de risici, som kan opstå i forbindelse med indgåelse af Gældsbrevet for et Lån og deres accept af disse Forretningsbetingelser.
  3. Lendino yder ikke rådgivning i forbindelse med ansøgning om Lån eller i forbindelse med køb af Låneandele. Lendino opfordrer alle Brugere til selv at søge bistand hos en rådgiver, som har kendskab til Brugerens forhold. Beslutning om eller undladelse af køb af Låneandele træffes af Bidragsydere selv og for disses regning og risiko. Køb af Låneandele er forbundet med risiko for helt eller delvist at tabe sit udlån, hvorfor fysiske og juridiske personer udsætter sig for at påføre sig selv tab ved at agere Bidragsydere på Lendino.
  4. Lendino har ikke pligt til at oplyse Bidragsydere om alle forhold vedrørende Projekter, Projektere eller information som kan være afgørende for risikovurderingen af Projekter. Det er Bidragsyderes eget ansvar at søge relevante informationer og foretage egen risikovurdering, før de giver bindende tilsagn om køb af Låneandele.
  5. Lendino er ikke ansvarlig for fejl og mangler i de oplysninger og informationer vedrørende Brugere, Platformspersoner, Platformsvirksomheder eller Platformskonti som de dertil knyttede fysiske personer selv har oplyst over for Lendino.
  6. Lendino er ikke ansvarlig over for Brugere for skader eller tab som direkte eller indirekte er opstået i forbindelse med anvendelse af Platformen eller som følge af begrænsninger i muligheden for at anvende Platformen. Lendino tilstræber at korrigere operationelle fejl og fejl i oplysninger på Platformen hurtigst muligt og orientere Brugere, som måtte være berørt heraf, hurtigst muligt.
  7. Lendino opfordrer Brugere af Platformen til at gøre sig bekendt med de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med deltagelse i Lån som Projektejer eller Bidragsyder. Lendino er uden ansvar for hvilken skattemæssig behandling fysiske eller juridiske personer måtte blive underlagt som følge heraf.
  8. Ovenstående bestemmelser under nærværende punkt fritager dog ikke Lendino for selvstændigt erstatningsansvar for fejl og forsømmelser fra Lendinos side.
 27. Klager
  1. Klager vedrørende Lendinos overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82
  2. Klager over Lendinos behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.
 28. Lovvalg og værneting
  1. Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.
  2. Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Københavns Byret.