Vilkår

Almene betingelser og vilkår for Lendino

gældende fra juli 2016.


Disse almindelige betingelser og vilkår for Lendino fastlægger de grundlæggende betingelser for låneforholdet mellem Låntager og Långiverne (begge som defineret nedenfor), samt Lendino beføjelser som agent på vegne af Långiverne. Undtagelser fra disse betingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang over for disse Lånebetingelser.

1. Generelt

Lendino er en online låneplatform, der formidler, at investorer kan låne direkte til små- og mellemstore virksomheder i Danmark.

Långivere der deponerer økonomiske midler hos Lendino, godkender på forhånd betingelserne for udlån på Lendinos platform.

De her angivne betingelser og vilkår beskriver udelukkende det kontraktlige forhold mellem Lendino og et medlem og det kontraktlige forhold mellem en långiver og en låntager.

Lendino er ikke part i nogen låneaftale, men fungerer udelukkende som kreditformidler mellem långiver og låntager. Lendino sikrer, at det juridiske aftalegrundlag er på plads mellem långiver og låntager. Lendino sørger for, at långiverens rettigheder er opfyldt bedst muligt.

De generelle betingelser og vilkår, der er beskrevet her, udgør ingen trepartsaftale mellem Lendino, låntager og långiver. Dette godkendes af låntager eller långiver ved oprettelsen på Lendino, hvorved vedkommende er bundet af betingelserne.

2. Definitioner

I disse generelle betingelser og vilkår er anvendt følgende definitioner:

Låntager:
er den virksomhed, som er blevet godkendt af Lendino som låntager, og som er låntager i henhold til Gældsbrevet. Låntager er medlem af Lendinos platform.
Långiver:
er långiver i henhold til Gældsbrevet. Långiver er medlem af Lendinos platform.
Låneaftale:
er en aftale mellem en låntager og en eller flere långivere, der angiver låntagers forpligtelser ifm. at denne optager et lån under Lendinos betingelser som angivet i aftalegrundlaget.
Låneansøgning:
er en en ansøgning om at optage lån som en virksomhed sender til Lendino.
Medlem:
er en person eller virksomhed, der har registreret en profil på Lendinos platform.
Lendino-konto:
er den konto, der er tilknyttet til en bruger på Lendinos platform.
Lendino:
er en dansk virksomhed med adresse på Strandgade 4A, 1401 København K, Danmark.
Platform:
er Lendinos hjemmeside på www.lendino.dk.
Bankdag:
er en dag, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag, og hvor banker er åbne for forretning i København.

3. Registrering

Der vil foregå en kontrol af identiteten af alle medlemmer, der anvender Lendinos platform.

4. Lendino-kontoen

For at være i stand til at søge om et lån er et medlem forpligtet til at have en Lendino-konto, hvilket forudsætter, at der oprettes en bruger. Medlemmet er forpligtet til at opbevare kodeord og brugernavn forsvarligt, uden at tredjepart kender til disse informationer. Et medlem skal øjeblikkelig meddele Lendino, hvis der er mistanke om, at uvedkommende har adgang til disse informationer eller hvis der er tegn på, at tredjepart har være inde på kontoen.

Overholdes denne regel ikke, vil medlemmet stå til ansvar for enhver uautoriseret anvendelse af vedkommendes Lendino-konto.

Et medlem vil også blive holdt ansvarlig for tab og skader, der påføres Lendino eller andre medlemmer som en konsekvens af medlemmets handlinger, der er i strid med Lendinos generelle vilkår og betingelser.

Lendino forbeholder sig retten til at kunne lukke en medlemskonto, hvis medlemmets brug strider imod de generelle vilkår og betingelser eller på anden vis skader Lendino eller andre medlemmer. Medlemmets uinvesterede indskud vil ved lukning af kontoen blive fuldt refunderet.

5. At låne

Alle medlemmer på Lendino kan anmode om at få et lån i overenstemmelse med Lendinos generelle vilkår og betingelser.

Når Lendino modtager en låneansøgning, udføres en kreditvurdering, og på den baggrund vurderes det, om virksomheden bliver lagt op på platformen og i så fald med hvilken rente og kreditklasse.

I tilfælde af, at en låntager ikke betaler til tiden træder Lendinos inkassoproces i kraft. Processen er som følger:

Datoer Rykker Gebyr
Dagen efter en betaling skulle være faldet 1. rykker 100 DKK
10 dage efter 1. rykker 2. rykker 100 DKK
10 dage efter 2. rykker 3. rykker 100 DKK

Såfremt låntager ikke har indbetalt det pågældende afdrag senest 10 bankdage efter andet rykkergebyr, vil Lendino orientere låntager om, at sagen overdrages til et inkassoselskab. Når et forfaldent afdrag henvises til inkasso, påhviler det låntager at afholde alle omkostninger i forbindelse med inkassoselskabets inddrivelse af gælden.

Lendino har ret til på vegne af långiverne helt eller delvist at videresælge misligholdte lån til tredjepart, såfremt långiver ikke selv ønsker at inddrive gælden. Långiver har 7 dage fra at Lendino har orienteret om misligholdelsen af lånet til at meddele Lendino, at denne selv ønsker at inddrive den del af lånet som låntageren er långiveren skyldig.

Låntager må forvente, at det tager op til 5 bankdage, før lånebeløbet for et finansieret lån er overført og tilgængelig på låntagers bankkonto.

6. Tilbagebetaling

Låntageren forpligter sig til at tilbagebetale lånet gennem Leverandørservice til den konto, Lendino har angivet.

7. At udlåne

Alle långivere på Lendino kan udlåne penge til Lendinos låntagere under de generelle vilkår og betingelser.

Dette forudsætter at långiver har indsat et tilstrækkelig beløb på sin Lendino-konto.

Lendinos lån er opdelt i andele à 1.000 DKK. Det betyder, at en långiver kan allokere 10.000 DKK til 10 forskellige låntagere og på den måde diversificere sin investering. Det giver långiver mulighed for at sprede sin risiko og dermed reducere sine potentielle tab fra de enkelte låntagere.

Det understreges, at långiver selv bærer den fulde risiko ved at låne ud gennem Lendino. Såfremt låntager ikke betaler en ydelse til tiden, kan långiver ikke forvente at blive kompenseret, omend Lendino vil forsøge at inddrive morarenter fra låntager i sådanne tilfælde. Er det ikke muligt at inddrive gælden fra en låntager eller fra evt. kautionister eller gennem evt. pant, er det långiver, der mister de ikke-tilbagebetalte afdrag og renter, og långiver vil ikke blive kompenseret herfor.

Långiver kan læse om enkelte låntagere og deres lån på Lendinos platform. En sådan beskrivelse er ment som “appetitvækker” og kan hverken forventes at være komplet eller korrekt. Lendino har foretaget en grundig kreditvurdering af låntager og lånet og står udelukkende inde for at denne vurdering samt for tildelingen af kreditklasse til lånet. Det er op til den enkelte långiver at foretage en kvalificeret vurdering af låntager og lånet samt at indhente den nødvendige information til dette.

Så snart en långiver har givet tilsagn om at investere i et lån, bliver pengene låst på långivers konto og kan ikke længere tilgås. Hvis et lån bliver udstedt, vil de låste penge indgå i udbetalingen af lånet. Hvis et lån ikke bliver udstedt vil pengene blive frigivet på långivers konto igen. Tilsagn er bindende, dvs. det er ikke muligt at trække sit tilsagn tilbage efter det er afgivet på platformen. Ligeledes er det ikke muligt for en långiver at sælge eller på anden vis overdrage sin andel i et lån til tredjepart.

Lendino overfører låntagers afdrag og renter til långivers Lendino-konto iht. aftalegrundlaget hurtigst muligt efter, de er registreret på Lendinos bankkonto.

Långivere har til enhver tid ret til at få udbetalt det fulde indestående på dennes Lendino-konto. Det gælder dog ikke for beløb, der er udlånt til en låntager. Långiver må forvente, at det tager op til 5 bankdage, før beløbet er overført og tilgængelig på långivers bankkonto.

8. Særlige bestemmelser

(A) Lendino administrerer långivers betalinger.

(B) Lendino administrerer låntagers betalinger.

(C) Lendino verificerer långiver og låntagers identitet.

(D) Långiveren giver herved Lendino ret og fuldmagt til at repræsentere långiveren i alle eventuelle anliggender, der vedrører krav over for låntageren og/eller til at overdrage rettighederne til tredjepart ifm. juridiske foranstaltninger, jf. låneaftalen.

(E) Ud over hvad der er angivet under pkt. (D) giver långiver herved Lendino fuldmagt til at repræsentere långiveren i alle eventuelle sager, der er relateret til låneaftalen og indrivelse af udeståender.

9. Renter

Den gældende rentesats fastsættes af Lendinos kreditafdeling og bestemmes på baggrund af lånets risiko.

10. Gebyrer

Låntager betaler et platformsgebyr ifm. oprettelsen af lånet. Gebyret vil blive fratrukket hovedstolen inden lånet udbetales til låntager.

Der kan påløbe yderligere gebyrer i forbindelse med forsinkede betalinger eller inkassoprocesser.

11. Sen betaling

I tilfælde af, at en låntager ikke betaler et forfaldent beløb til tiden (dvs. det korrekte afdrag på lån samt renter og gebyrer) inden for den aftalte frist, vil der blive sendt en påmindelse om betalingen. Såfremt låntageren ikke foretager betalingen inden for 10 dage efter anden påmindelse, vil inddrivelsen af fordringen blive overdraget til en inkassovirksomhed, der vil stå for den fremadrettede gældsopkræving.

12. Morarenter ved sen betaling m.m.

Hvis en betaling eller dele af en betaling bliver forsinket, har Lendino ret til at pålægge morarenter på 15 procent pro anno sammen med gebyrer og udgifter til inkasso.

13. Lukning af en Lendino-konto m.m.

Et medlem, som ikke har nogen udestående forpligtelser over for et andet medlem eller Lendino, kan når som helst vælge at lukke sin Lendino-konto. Lendino forbeholder sig ligeledes ret til at lukke et medlems konto, hvis medlemmet har overtrådt de generelle vilkår og betingelser eller hvis medlemmet har miskrediteret Lendino.

For at bevare historik og krydsreferencer i systemet og for at være i stand til at opklare svindelsager senere, forbeholder Lendino sig ret til at opbevare data vedrørende en konto selv efter denne er blevet lukket.

I tilfælde af, at Lendino vælger at lukke en medlemskonto, vil det fulde indestående blive overført til medlemmets bankkonto. Der tilskrives ikke renter af indestående på långiverkonti.

14. Overdragelse m.m.

Et medlem kan ikke tillade anvendelse af, overdrage, overføre eller pantsætte sin Lendino-konto til tredjepart.

15. Personlige data

Lendino er ansvarlig for behandlingen af personlige data iht. gældende love og bestemmelser.

16. Ændring af registrerede informationer

Hvis et medlems informationer ændrer sig, er det medlemmets pligt at sørge for, at profildata bliver opdateret. Det gælder f.eks. navn, adresse og andre oplysninger, der er registreret hos Lendino.

17. Rapportering

Lendino forbeholder sig ret til at afgive oplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning. Det er bl.a. ifm. hvidvaskning af penge.

18. Begrænsning af ansvar

Lendino er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som forekommer på grund af tekniske fejl, der er forårsaget af fejl i internetforbindelsen, fejl i links på Lendinos side, eller andre fejl der måtte forhindre adgang til siden eller medlemmets Lendino-konto.

19. Ændringer i de generelle vilkår og betingelser

Lendino forbeholder sig retten til at ændre i generelle vilkår og betingelser uden forudgående varsling eller godkendelse af medlemmerne. Ændringer vil også omfatte låneaftaler, der allerede er trådt i kraft på tidspunktet, hvor ændringerne meddeles til medlemmerne.

20. Gældende love og tvister

Dansk lov gælder for disse generelle vilkår og betingelser. Ved tvister henvises til det danske forbrugernævn.