Spørgsmål og svar

På denne side kan man finde svar på nogle af de spørgsmål, der oftest stilles til Lendino.

Generelt

Lendino er reguleret af Finanstilsynet og godkendt som betalingstjeneste med begrænset tilladelse. For at få denne tilladelse er ledelsen blevet Fit & Proper-godkendt af Finanstilsynet. Lendino skal som betalingstjeneste leve op til hvidvasklovgivningen samt krav til it-sikkerhed.

Du kan indsætte penge på din Lendino-konto ved at foretage en almindelig bankoverførsel til Lendinos bankkonto. Ved bankoverførslen skal du angive en særlig kode i tekstfeltet, som gør det muligt for Lendino at genkende din overførsel og opdatere din Lendino-konto. Når du er logget ind og er blevet valideret, kan du på denne side se den kode, du skal benytte. Det er vigtigt, at du overfører penge fra den bankkonto, du har angivet under din Konto, og at denne bankkonto bærer dit eller din virksomheds navn. Så snart Lendino har registreret din overførsel, vil pengene være til rådighed på din Lendino-konto. Dette tager sædvanligvis nogle få bankdage.

Når du er logget ind, kan du udbetale penge på denne side. Her kan du oprette en udbetaling fra din Lendino-konto til din bankkonto. Herefter overfører Lendino penge via almindelig bankoverførsel til den bankkonto, du har angivet under din Konto. Dette tager sædvanligvis nogle få bankdage.

Ved selskabets konkurs udpeger skifteretten kurator, der skal sikre behørig afvikling af selskabet. Træder selskabet i solvent likvidation, eller ønsker selskabets kreditorer eller kunder at øve indflydelse på valg af likvidator, følges en overordnet plan, som selskabet har udarbejdet til formålet.

Långivere

Ja, man skal låne mindst 1.000 kr. ud ad gangen.

Under hvert lån finder du en beskrivelse af lånets formål og af virksomheden, der optager lånet. Du kan desuden finde oplysninger om løbetid, rente og kreditklasse samt evt. information om kautionister eller sikkerheder. Beskrivelsen af lånet og låntager er tænkt som appetitvækker og er ofte skrevet af låntager selv. Denne beskrivelse kan hverken forventes at være komplet eller korrekt. Det er långivers eget ansvar at indhente tilstrækkelig information om et lån for på den baggrund at kunne foretage en kvalificeret risikovurdering og træffe beslutning om at investere.

Hvis långivere har behov for yderligere information om et lån ud over den, der er angivet på lånemarkedet, er det deres eget ansvar at indhente denne. Långivere bør ikke kontakte låntager direkte, men kan stille spørgsmål til låntager i det tilknyttede forum. Lendino svarer ved henvendelse ikke på spørgsmål angående specifikke lån og kan ikke give flere oplysninger end dem, der allerede er gjort tilgængelige på lånemarkedet.

En kreditklasse er en kreditmæssig “karakter”, der fastsættes for hver enkelt lån. Kreditklassen er et mål for risikoen for misligholdelse og indgår i rentefastsættelsen. Du kan læse mere om Lendinos kreditklasser her.

Som udgangspunkt deles din identitet ikke med andre långivere. Du har dog mulighed for at vælge et alias og kan vælge at lade dette alias blive vist, når du køber andele i et lån. Har du købt andele i et lån og bliver lånet effektueret, vil din (personlige) identitet fremgå af lånekontrakten. Lånekontrakten er kun tilgængelig for låntager.

Lån tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Et annuitetslån karakteriseres ved, at låntager betaler et fast beløb (ydelse) på hver terminsdato, der skal dække både renter og afdrag på gælden samt evt. gebyrer. Du modtager afdrag og rente hver måned for de lån, du har investeret i. Afdrag og renter tilskrives automatisk din Lendino-konto. Du kan når som helst anmode om at overføre penge fra din Lendino-konto til din privatkonto.

Lån formidlet af Lendino er annuitetslån. Det betyder, at de samlede månedlige betalinger, bestående af afdrag, rente og gebyr til Lendino, udgør et konstant beløb. Hen over lånets løbetid vil afdrag udgøre en voksende del af dette beløb, mens renter og gebyrer vil være aftagende. Som långiver modtager man kun afdrag og rente, men ingen gebyrer, og man vil derfor opleve, at den samlede betaling hver måned vil vokse hen over lånets løbetid.

Dit indestående på Lendinos konto er ikke sikret af indskydergarantifonden og vil dermed gå tabt, såfremt Lendinos pengeinstitut går konkurs. Lendinos pengeinstitut er Nordea. I tilfælde af at Lendino går konkurs, vil indeståendet indgå i Lendinos konkursbo, hvorfor pengene sandsynligvis vil være tabt. Dine låneandele - som er sikret gennem gældsbeviserne - er til gengæld sikret mod kurators krav i tilfælde af at Lendino går konkurs.

Såfremt et lån misligholdes ved forsinkelse af en månedlig ydelse, foretager Lendino indledende et telefonisk opkald til låntager for at afklare baggrunden for den forsinkede betaling. Såfremt Lendino skønner, at der ikke er udsigt til, at forsinkelsen kan begrænses til få dage, fremsendes rykkerskrivelse til låntager og eventuel kautionist med ti dages frist til indbetaling og inkassovarsel. Reagerer låntager ikke inden for denne frist, overdrages fordringen til retslig inkasso gennem Lendinos advokat, der fremsender inkassopåkrav. Ved fortsat manglende betaling eller acceptabel aftale herom foranlediger Lendinos advokat, at låntager og eventuelle kautionister indkaldes i fogedretten således, at der kan foretages udlæg, realiseres pant eller indgås afdragsordning med låntager. Lendino opkræver på vegne af långiverne morarenter på forfaldne ydelser, der ikke betales rettidigt. Der gøres opmærksom på, at inkassosager kan tage måneder og år at afvikle.

Långivere bærer tabsrisiko ved udlån. Det betyder, at hvis låntagers gæld ikke kan inddrives, mister långiverne deres udlån. Grundet opgørelse og behandling af konkursboet mv. vil der typisk gå lang tid, før et udestående i et lån endegyldigt kan erklæres som tabt.

Tabsrisici beregnes på baggrund af historiske og konjunkturmæssige iagttagelser af virksomheder med samme karakteristika og finansielle nøgletal. Tabsrisikoen kan anvendes til beregning af forventet nettoafkast af en større kreditportefølje. Du kan læse om Lendinos kreditklasser her.

Lånebaseret crowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for låntager mod betaling af en rente. Långiver skal betale skat af renterne på lånet og bærer selv ansvaret for, at der foretages indberetning til SKAT. Er låntager ikke i stand til at tilbagebetale lånet, kan långiver som udgangspunkt få fradrag for tabet. For konkrete skattemæssige forhold anbefaler vi at kontakte SKAT.

Nej. Låneandele kan ikke sælges.

Nej. Tilsagn om at investere er bindende.

Afkast beregnes ud fra den interne rentefod. I beregningerne indgår faktiske betalinger samt forventninger til fremtidige betalinger, herunder estimater for tab på igangværende lån.

Låntagere

Enhver etableret, kreditværdig virksomhed, der er registreret i Danmark, kan søge om lån hos Lendino.

I Lendino tager vi os kun betalt, hvis det lykkes for dig at indsamle det ønskede beløb. Uden succes, ingen omkostninger for dig. Nærmere information kan findes i Priser og frister.

Den rente, din virksomhed skal betale, inkluderer renten, du betaler til långivere og Lendinos gebyrer. Ud over risiko afhænger den endelige rente af, hvor udførligt du udfylder din ansøgning, og hvilken sektor din virksomhed tilhører. Kreditklassen og din årlige rente samt ÅOP bliver beregnet, når du indsender din ansøgning. Beregningen forudsætter, at ansøgningen godkendes af Lendino. Du kan her se, hvorledes kreditklassen tildeles.

Formål med lån kan være mange. Her er et par eksempler:

 • Produktionsudvidelse
 • Ekspansion på nye markeder
 • Ejer- og generationsskifte
 • Arbejdskapital
 • Mellemfinansiering
 • Om- og tilbygning

Som låntager kan man vælge at være anonym. De fleste låntagere vælger imidlertid at offentliggøre deres navn, dels for at fremstå mere troværdige over for långivere, og dels for at udnytte den PR-effekt, der følger med finansieringsprocessen.

Lendino udbyder alt fra annuitetslån med månedlige ydelser til bullet-lån, hvor hovedstolen forfalder ved lånets udløb.

Her er et kort resumé af, hvillke informationer långivere har adgang til:

 • Virksomhedens navn (dog ikke ved anonymitet)
 • Virksomhedsform (ApS, A/S,...)
 • Løbetid
 • Kreditklasse
 • Pantsikkerhed
 • Regnskabs- og nøgletal
 • Låntagers beskrivelse af virksomheden
 • Låntagers beskrivelse af formålet med lånet
 • Seneste årsregnskab (dog ikke ved anonymitet)

Lendino foretager en indledende screening af virksomhedens regnskabs- og nøgletal og en efterfølgende kvalitativ kreditvurdering. Til rentefastsættelsen anvendes interne og eksterne kvantitative modeller. Du kan læse en mere uddybende forklaring her.

Opnår lånet ikke fuld finansiering inden deadline, kan Lendino i dialog med låntager forlænge finansieringsperioden med 14 dage og/eller udbetale den finansierede del af lånet, så længe lånet har opnået tilstrækkelig finansiering. Tilstrækkelig finansiering betyder, at et lån har opnået et niveau af finansiering, der overstiger minimumsgrænsen. Minimumsgrænsen aftales i dialog mellem låntager og Lendino, såfremt det giver mening i forhold til det oprindelige låneformål. Minimumsgrænsen kan aftales og ændres både før og under finansiering af lånet.

Lånebaseret crowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for låntager mod betaling af en rente. Som låntager kan man få fradrag for renteudgifter. For konkrete skattemæssige forhold anbefaler vi at kontakte SKAT.

Til hvert lån er knyttet et forum, hvor långivere og låntager kan kommunikere. I finansieringsperioden kan alle långivere, der har mulighed for at investere, stille spørgsmål i forummet. Mens lånet tilbagebetales, kan alle andelshavere stille spørgsmål.