Sådan tildeles kreditklasser

Et lån tildeles en kreditklassen ud fra en vurdering af risikoen for, at låntagervirksomheden misligholder låneaftalen. Lendino definerer tabsrisikoen som den gennemsnitlige årlige andel af forventede tab for en diversificeret investor. Tabsrisikoen er annualiseret, så den kan anvendes af investor til at fastsætte bruttoafkastkravet. Diversificerede investorer (defineret som investorer med højst 1 % af porteføljen eksponeret til hver enkelt låntager) kan beregne det forventede årlige afkast således:

Forventet årligt afkast i procent = bruttorente – tabsrisiko

Lendinos kreditteam vurderer hver enkelt låneansøgning og klassificerer disse på en risikoskala. Ved anvendelse af en intern kreditmodel suppleret med en kvalitativ kreditvurdering estimeres en indikativ rente, såfremt låneansøgningen godkendes til finansiering. Til underbygning af Lendinos kreditvurdering suppleres med eksterne kreditdata fra Experian.

Kreditproces

Virksomheder skal som udgangspunkt fremlægge årsregnskab, suppleret med månedsbalancer. Det er dog ikke et krav at kunne fremvise regnskaber. Kredithistorikken skal være god, hvilket betyder, at registrering i debitorregister, restancer eller andre former for uregelmæssigheder i betalingsmønstret ikke accepteres. Dertil skal virksomheden have positiv egenkapital. Sidstnævnte kan der dispenseres fra, hvis der er stillet ansvarlig lånekapital.

Lån ydes mod kaution, sikkerhedsstillelse eller begge dele.


Kreditklasse Anslået risiko for misligholdelse Anslået årlig tabsrisiko
A+ Lav 0,6%
A Begrænset 1,5%
B Moderat 2,3%
C Høj 3,3%
C- Betydelig 5,1%


Tabsrisiko er som udgangspunkt markant lavere end risiko for misligholdelse, især fordi Lendino typisk formidler lån mod en eller flere personlige kautioner og/eller virksomhedspant/fordringspant. Som långiver til virksomheder tilhørende lavere kreditklasser må der forventes hyppige betalingsforsinkelser.

Følgende elementer indgår i den kvalitative kreditvurdering:

  • Forretningsmodel (herunder konjunkturfølsomhed, branche, politisk risiko og teknologisk risiko)
  • Selskabskonstruktion og sammensætning af ledelse samt ejerkreds
  • Kredithistorik og research af offentlig tilgængelig information (kompetence i virksomheden, forretningsmoral etc.)
  • Blank revisionspåtegning
  • Revisorskift
  • Hyppige adresseskift
  • Separat økonomifunktion
  • Usædvanlige dispositioner
  • Telefoninterview eller skriftlig korrespondance og mulig frasortering

Lendinos kreditvurdering er alene vejledende, og Lendino påtager sig intet ansvar for denne. Det påhviler långiver at foretage egen kreditvurdering inden investering i lån.

Læs mere om, hvad der sker hvis et lån misligholdes.